PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Bon stażowy dla osób do 30 roku życia

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Urząd może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy.

Bon stażowy może otrzymać  zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,
  • znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy,

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma jednorazową premię w wysokości 1.513,50 zł. (art. 66l ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149) podlegającą waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ww. ustawy. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Osobie odbywającej staż realizowany w ramach bonu stażowego przysługuje stypendium stażowe wypłacane przez Urząd, w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych za pełny miesiąc.

W ramach bonu stażowego osoba bezrobotna może uzyskać sfinansowanie:

- kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu do wysokości 605,40 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł (art. 66l ust.6 ww. ustawy);

- kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa powyżej, podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wnioski o przyznanie bonu stażowego są wydawane i przyjmowane przez indywidualnych doradców klienta.

KONTAKT - PUP PABIANICE:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków
osób bezrobotnych - bony stażowe

pok. 117 - I piętro, bud. B

Stanowisko 1 - 42 22 54 269

Stanowisko 2 - 42 22 54 270

Stanowisko 3 - 42 22 54 271

pok. 118 - I piętro, bud. B

Stanowisko 4 - 42 22 54 272

Stanowisko 5 - 42 22 54 274

pok. 119 - I piętro, bud. B

Stanowisko 7 - 42 22 54 203

Stanowisko 9 - 42 22 54 204

pok. 124 - I piętro, bud. B

Stanowisko 10 - 42 22 54 295

Stanowisko 11 - 42 22 54 275

Stanowisko 12 - 42 22 54 276

Stanowisko 13 - 42 22 54 277

pok. 215 - II piętro, bud. B

Stanowisko 15 - 42 22 54 284

pok. 216 - II piętro, bud. B

Stanowisko 16 - 42 22 54 289

pok. 217 - II piętro, bud. B

Stanowisko 17 - 42 22 54 288

pok. 218 - II piętro, bud. B

Stanowisko 18 - 42 22 54 285

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków
osób bezrobotnych - bony stażowe 
 pok. 1 42 21 11 916 wew. 15 

42 21 11 916 wew. 16

 pok. 2  42 21 119 16 wew. 17

 Dokumenty takie jak: zasady przyznania bonu stażowego, wniosek o skierowanie bezrobotnego na staż w ramach bonu stażowego wraz z załącznikami, wniosek o zwrot kosztów przejazdu oraz oświadczenie o pomocy de minimis znajdują się na głównej stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Podstawa prawna:

Art. 66l Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Małgorzata Śpionek

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2014-07-22 09:33 | Redagował: Admin PUP 2017-07-14 08:50
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7235

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl