PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 50+ 60+

Starosta Pabianicki w imieniu, którego działa w granicach uzyskanego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, może przyznać Pracodawcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na okres:

  • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat,
  • lub 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. 

 Miesięczna wysokość wsparcia finansowego to maksymalnie 1/2 minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu refundacji przez okres równy co najmniej połowie okresu refundacji, czyli odpowiednio 6 lub 12 miesięcy.

Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

W ramach umowy o dofinansowanie wynagrodzenia do wnioskodawcy może być skierowana osoba bezrobotna, która ukończyła odpowiednio 50 lub 60 lat oraz:

  • dla której został ustanowiony II profil pomocy,
  • wnioskowany instrument rynku pracy został uwzględniony, jako możliwy do zastosowania w ramach ustaleń określonych w Indywidualnym Planie Działania,
  • nie jest współmałżonkiem Wnioskodawcy,
  • nie była zatrudniona w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku u Wnioskodawcy.

 Formularz wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lub 60 rok życia znajduje się na głównej stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków  pok. 111 - I piętro, bud. A

42 22 54 263

42 21 55 526

Zawieranie umów  pok. 215 - IIpiętro, bud. B

42 22 54 289

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
 Wydawanie i przyjmowanie wniosków pok. 6  42 21 11 916 wew. 13
Zawieranie umów - wyłącznie w PUP w Pabianicach

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jedn. tekst ustawy Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149) - art. 60d.

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Pamela Modrof

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2014-08-22 14:00 | Redagował: Admin PUP 2018-07-10 13:19
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3798

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl