PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Grant na telepracę

Starosta Pabianicki w imieniu, którego działa w granicach uzyskanego upoważnienia Dyrektor Urzędu może przyznać grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica lub opiekuna powracającego na rynek pracy.

O wsparcie finansowe w wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto może ubiegać się pracodawca, który zamierza utworzyć stanowisko pracy w formie telepracy dla:

  • bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
  • lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Telepraca oznacza zatrudnienie na podstawie art. 67 ustawy kodeks pracy, tj. wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w ww. określonych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Grant nie może być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

  • małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy,
  • dziecka własnego lub przysposobionego; pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres:

  • 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Grant stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia,  z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon

Wydawanie i przyjmowanie wniosków

Zawieranie umów

 pok. 112 - I piętro, bud. A

42 22 54 278

42 22 54 208

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
 Wydawanie wniosków  pok. 6  42 21 11 916 wew. 13
Zawieranie umów - wyłącznie w PUP w Pabianicach

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Magdalena Skibińska

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2014-08-22 13:50 | Redagował: Admin PUP 2017-03-07 13:59
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3473

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl