PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Refundacje wynagrodzeń osób do 30 roku życia

Nowy instrument rynku pracy dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, że od 01 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowy instrument rynku pracy na rzecz wsparcia pracodawców/ przedsiębiorców w zatrudnianiu osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia.

Na zasadach określonych w art.150 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149) Starosta na podstawie zawartej umowy refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy bezrobotnych do 30 roku życia.

Starosta Pabianicki w imieniu, którego z upoważnienia działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w 2016r. i 2017r. będzie refundował pracodawcy/przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia w wysokości 1830zł/miesięcznie i składki ZUS pod warunkiem, że wynagrodzenie pracownika wyniesie minimum 1850zł brutto.

Refundacja może być przyznana na wniosek pracodawcy/ przedsiębiorcy i realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy PUP a pracodawcą/ przedsiębiorcą.

Umowa nie może zostać zawarta z pracodawcą, u którego w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W ramach umowy pracodawca/ przedsiębiorca ma obowiązek zatrudniać skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres min. 24 miesięcy, w tym przez 12 miesięcy w ramach refundacji i dalszych, co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji w ramach środków własnych.

Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Umowy o refundacje będą zawierane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach od dnia 1.02.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.


Zapraszamy pracodawców/ przedsiębiorców do korzystania z ww. formy wsparcia i składania wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach od dnia 1.02.2016r. w pokoju 111.

Dokumenty związane z ubieganiem się o refundację wynagrodzeń osób do 30 roku życia znajdują się tutaj.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2016-01-13 13:38 | Redagował: Admin PUP 2016-05-18 07:17
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1805

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl