PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

Starosta Pabianicki w imieniu, którego działa w granicach uzyskanego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia:

 1.   podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą

 

 

 

 

bezrobotnego – oznacza to osobę niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego  z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną w Urzędzie oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

 

opiekuna – oznacza to poszukującego pracy, niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- zatrudnionego w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy

 

 2.   Osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 a. będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (jedn. tekst ustawy Dz. U. z 2016r., poz. 617 ze zm.) lub

b. prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst ustawy Dz. U. z 2016r., poz. 2032, ze zm.) lub w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jedn. tekst ustawy Dz. U. z 2016r., poz. 1888 ze zm.)

c. zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia,

 

 3. Niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole

 

 4.   Żłobkowi i klubowi dziecięcemu, związanym bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

 

 bezrobotnego

 - zatrudnionego w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy

 opiekuna

 - zatrudnionego w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy

 

absolwenta - oznacza to poszukującą pracy osobę, która w okresie 48 miesięcy ukończyła szkołę lub uzyskała tytuł zawodowy

 - zatrudnionego w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy

 

 5.   Podmiotowi prowadzącemu działalność polegająca na świadczeniu usług rehabilitacyjnych

 

 Kwota refundacji jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy.

 
 O refundację kosztów może ubiegać się Wnioskodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

a)  prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej  przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu jej zawieszenia, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku – dotyczy tylko Wnioskodawców wskazanych w ust. 1 lit. a, b, c,

b)  nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   oraz Fundusz Emerytur Pomostowych,

c)  nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych (tj. należności takich jak: opłaty, podatki, itp., których obowiązek uiszczenia wynika z przepisów prawa),

d)  nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

e)  nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r. – Kodeks Karny (jedn. tekst ustawy Dz. U.  z 2016,poz. 1137 ze zm.) lub ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  (jedn. tekst ustawy Dz. U. z 2016r., poz. 1541 ze zm.),

f)   nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem  w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Wnioskodawcę na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,

g)  spełnia warunki ww. przepisów prawnych,

h)  złożył wniosek o przyznanie środków kompletny i prawidłowo wypełniony,

i)   posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów  o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – dotyczy tylko podmiotu będącego producentem rolnym.

 Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia umieszczone są w Zasadach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w zakładce „dokumenty do pobrania”.

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków pok. 112 - I piętro, bud. A

42 22 54 278

42 22 54 208

Zawieranie umów pok. 112 - I piętro bud. A

42 22 54 278

42 22 54 208

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
 Wydawanie wniosków pok. 6  42 21 11 916 wew. 13
Zawieranie umów - wyłącznie w PUP w Pabianicach

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

 Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Magdalena Skibińska

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Admin PUP 2017-08-14 08:48
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4226

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl