PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Agencje zatrudnienia

Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia i prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług:

 1. pośrednictwa pracy (zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich)
 2. doradztwa personalnego,
 3. poradnictwa zawodowego,
 4. pracy tymczasowej.

Agencja zatrudnienia może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu jednej, kilku lub wszystkich ww. usług.

Aby agencja zatrudnienia działała legalnie, musi uzyskać certyfikat  o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia

Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Rejestr jest jawny i może być prowadzony w formie dokumentu elektronicznego. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia, zawierającego następujące dane:

 • oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru;
 • adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu;
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
 • numer identyfikacji podatkowej NIP;
 • numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS albo informację o wpisie do CEIDG – w przypadku przedsiębiorcy
 • adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.

Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, zwany dalej "certyfikatem".

Certyfikat powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu;
 • adres siedziby podmiotu;
 • numer w rejestrze;
 • datę dokonania wpisu do rejestru;
 • datę dokonania pierwszego wpisu do rejestru w przypadku wydania certyfikatu z powodu zmiany oznaczenia podmiotu lub adresu siedziby podmiotu.

 Marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia.

 Agencja zatrudnienia oraz podmioty, które prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa pracy, nie mogą dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Agencja zatrudnienia oraz podmioty, które prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa pracy od osób dla których poszukują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienie nie mogą pobierać kwot innych niż, kwot z tytułu faktycznie poniesionych wydatków związanych ze skierowaniem do pracy za granicą poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • wydanie wizy,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenia dokumentów.

Kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Przed skierowaniem osoby do pracy za granicą albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza RP, są obowiązane do przekazania jej informacji na piśmie o kosztach, opłatach i innych należnościach związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

Przed skierowaniem osoby do pracy za granicą, albo pracy tymczasowej, do podmiotu działającego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, są obowiązane do przekazania jej na piśmie informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do osób kierowanych za granicę w celu nabycia umiejętności praktycznych, w formie odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego lub inną pracę zarobkową.

Agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy o fakcie, iż udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Agencja zatrudnienia jest obowiązana do przestrzegania międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia jest jawny i publikowany na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl

  

Podstawa prawna:

Art. 18-19 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)


 

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Balcerska-Bączał Ewa, Wiaderek Dorota

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 10:32 | Redagował: Admin PUP 2017-07-17 08:59
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3318

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl