PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny

Rejestracja zostanie dokonana po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów:

 1. Dowód osobisty lub paszport,
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - w przypadku posiadania takiego zameldowania,
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe (kursy, szkolenia),
 4. Świadectwa pracy ze wszystkich zakładów pracy,
 5. Osoby niepełnosprawne przedstawiają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ, natomiast osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy przedstawiają decyzję ZUS,
 6. Posiadacz (współmałżonek lub domownik) gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, hodowlanego składa oświadczenie o wielkości tego gospodarstwa w ha przeliczeniowych,
 7. Współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym przekraczającym 2 ha przeliczeniowe składa oświadczenie o nie podleganiu ubezpieczeniom emerytalno – rentowym z tytułu stałej pracy w tym gospodarstwie,
 8. Osoba prowadząca działy specjalne produkcji rolnej (współmałżonek lub domownik) przedstawia zaświadczenie z urzędu skarbowego  o wielkości uzyskanego dochodu z tytułu prowadzenia działów specjalnych,
 9. Współmałżonek lub domownik osoby prowadzącej działy specjalne produkcji rolnej przedstawia decyzję z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniom emerytalno – rentowym z tytułu stałej pracy w tym gospodarstwie, jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przekroczy wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa GUS,
 10. Osoby po likwidacji działalności gospodarczej przed dniem 01.01.2012 r. przedstawiają decyzję o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób, które zawiesiły działalność gospodarczą przedstawiają poświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające okres zawieszenia wykonywania działalności (lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający powyższe informacje) oraz zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności, z podaniem miesięcznych podstaw odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 11. Osoby, które sprawowały funkcje reprezentacyjne w spółce przedstawiają aktualny numer spółki w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego.
 12. Osoby, które po ustaniu zatrudnienia korzystały z zasiłków chorobowych przedstawiają zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego zasiłku oraz jego podstawie,
 13. Osoby po zakończonym zasiłku macierzyńskim lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego przedstawiają zaświadczenie z ZUS potwierdzające czas trwania tego zasiłku oraz podstawę wymiaru tych zasiłków,
 14. Osoby, u których ustało prawo do świadczeń rentowych przedstawiają zaświadczenie o okresie jej pobierania,
 15. Osoby, u których ustało prawo do świadczeń rehabilitacyjnych przedstawiają zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia oraz jego podstawie,
 16. Osoby, które odbywały służbę wojskową przedstawiają książeczkę wojskową lub świadectwo służby, 
 17. Osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązane są przedstawiają zaświadczenia o wysokości miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę składek odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 18. Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy zlecenia przedstawiają zaświadczenie o wysokości podstawy składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy lub rachunek do tej umowy (za poszczególne miesiące pracy),
 19. Osoby, które świadczyły pracę na podstawie umowy agencyjnej (tzw. agenci) lub umowy o pracę nakładczą (tzw. chałupnicy) przedstawiają zaświadczenie o miesięcznych wynagrodzeniach uzyskiwanych z tytułu takiego zatrudnienia,
 20. Osoby, które przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym przedstawiają świadectwo zwolnienia (w przypadku zwolnienia warunkowego dołączają również postanowienie o warunkowym zwolnieniu), a w przypadku zatrudnienia w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności /tymczasowego aresztowania/ przedstawiają zaświadczenie o miesięcznych wynagrodzeniach wystawione przez właściwy zakład karny,
 21. Osoby pobierające rentę rodzinną przedstawiają właściwą decyzję ZUS przyznającą to świadczenie,
 22. Osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej przedstawiają decyzję przyznającą to świadczenie oraz zaświadczenie za jaki okres świadczenie przysługiwało (w przypadku osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnującego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, na którą opieka była sprawowana - na zaświadczeniu muszą mieć podaną przyczynę utraty danego świadczenia),
 23. Osoby, którym po rozwiązaniu stosunku pracy pracodawca wypłaca świadczenie szkoleniowe, zobowiązane są przedstawić zaświadczenie za jaki okres to przysługuje.
 24. Osoby, które świadczyły usługi na podstawie umowy uaktywniającej przedstawiają umowę uaktywniającą oraz zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres oraz tytuł opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w trakcie sprawowania opieki na dzieckiem na podstawie umowy uaktywniającej,
 25. Osoby, które sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem i podlegały z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu przedstawiają zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres oraz tytuł opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem, 
 26. Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 15 roku życia przedstawiają akt urodzenia dziecka oraz odpowiedni dokument potwierdzający stan cywilny (wyrok rozwodowy, akt zgonu współmałżonka, orzeczenie sądowe o separacji, orzeczenie sądowe o pozbawieniu praw rodzicielskich, dokument potwierdzający fakt pozbawienia wolności przez współmałżonka).

Ww. dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane są dokumenty uzupełniające.

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Informacja parter, bud. A 42 22 54 254

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Informacja      pok. 6 (I piętro) 42 21 11 916 wew. 13

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299).

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Ewa Weber-Grabowska

 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 09:20 | Redagował: Admin PUP 2017-01-16 12:03
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3290

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl