PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy polega na udzieleniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

Powiatowy Urząd Pracy nie pobiera opłat za świadczenie usług pośrednictwa pracy.

Pośrednictwo pracy jest:

 • dostępne dla wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców;
 • dobrowolne, co oznacza wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równe dla wszystkich, co oznacza obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • jawne, co oznacza, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji  i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy 
  z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji 
  o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Pabianice:

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania i mniejszym zaangażowaniu pośrednika.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkanie z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną, żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.

 W przypadku zainteresowania konkretną ofertą pracy należy aplikować zgodnie z danymi zawartymi w ofercie, tj.: bezpośrednio do pracodawcy (gdy oferta zawiera adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) lub za pośrednictwem Urzędu - należy zgłosić się do Urzędu w celu otrzymania skierowania na rozmowę do pracodawcy (w przypadku oferty, która nie zawiera danych umożliwiających identyfikację pracodawcy krajowego – oferty tylko dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach).

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

Więcej ofert pracy z całej Polski znajdą Państwo na:

KONTAKT - PUP PABIANICE:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Informacja o ofertach - doradcy klienta pok. 117 - I piętro, bud. B

Stanowisko 1 - 42 22 54 269

Stanowisko 2 - 42 22 54 270

Stanowisko 3 - 42 22 54 271

pok. 118 - I piętro, bud. B

Stanowisko 4 - 42 22 54 272

Stanowisko 5 - 42 22 54 274

pok. 119 - I piętro, bud. B

Stanowisko 7 - 42 22 54 203

Stanowisko 9 - 42 22 54 204

pok. 124 - I piętro, bud. B

Stanowisko 10 - 42 22 54 295

Stanowisko 11 - 42 22 54 275

Stanowisko 12 - 42 22 54 276

Stanowisko 13 - 42 22 54 277

pok. 215 - II piętro, bud. B

Stanowisko 15 - 42 22 54 284

pok. 216 - II piętro, bud. B

Stanowisko 16 - 42 22 54 294

pok. 217 - II piętro, bud. B

Stanowisko 17 - 42 22 54 284

pok. 218 - II piętro, bud. B

Stanowisko 18 - 42 22 54 285

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Informacja o ofertach - doradcy klienta  pok. 1

42 21 11 916 wew. 15

42 21 11 916 wew. 16

pok. 2 42 21 119 16 wew. 17

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Dorota Wiaderek, Ewa Balcerska Bączał

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 09:53 | Redagował: Admin PUP 2017-03-17 08:13
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3493

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl