PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne – to zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych. Uczestnikami prac interwencyjnych mogą być wszystkie zarejestrowane osoby bezrobotne.

W trakcie realizacji prac interwencyjnych pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia za czas wykonywania pracy, wynagrodzenia za czas choroby i składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe).

Urząd w 2018 r. może kierować bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy na zasadach określonych w art. 51 ust.1 ustawy. Wysokość refundacji wynosi 100% zasiłku podstawowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji. Refundacja w ww. wysokości przysługuje pod warunkiem zatrudnienia bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości, co najmniej minimalnego wynagrodzenia

Pomoc udzielana pracodawcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków pok. 111 - I piętro, bud. A 42 22 54 263
42 21 55 526
Zawieranie umów pok. 215 - II piętro bud. B 42 22 54 289

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
 Wydawanie i przyjmowanie wniosków  pok. 7 42 21 11 916 wew. 14
Zawieranie umów - wyłącznie w PUP w Pabianicach 

 Dokumenty takie jak: zasady refundacji prac interwencyjnych, wniosek o organizację prac interwencyjnych oraz oświadczenie o pomocy de minimis znajdują się 

w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Podstawa prawna:

Art. 56 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Małgorzata Śpionek

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Admin PUP 2018-07-11 11:04
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3512

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl