PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na wniosek gminy starosta może skierować osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin w tygodniu. Za wykonywaną pracę przysługuje świadczenie w wys. nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy (w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy).

Procedura organizacji prac społecznie użytecznych:

  1. Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie-użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej,
  2. Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty zawiera z gminą porozumienie dot. wykonywania prac społecznie-użytecznych,
  3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie-użytecznych i przekazuje ją do Powiatowego Urzędu Pracy,
  4. Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje listę osób pod kątem spełniania warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie-użytecznych.

Dokumenty takie jak: wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; plan potrzeb znajdują się na głównej stronie „dokumenty do pobrania”

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
     
Zawieranie porozumień i ich realizacja pok. 215 - II piętro bud. B 42 22 54 289

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków  pok. 6 - I piętro  42 21 19 16
Zawieranie porozumień  pok. 6 - I piętro   42 21 19 16

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jedn. tekst ustawy Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)
)

 Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Mariola Michałowicz

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 08:54 | Redagował: Admin PUP 2017-01-16 08:54
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3233

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl