PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Przyznanie statusu bezrobotnego

Status bezrobotnego ma osoba która:

 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
 2. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych).
 3.  Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia :
  -    w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,
  -    w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia.
 4. Nie uczy się w szkole w systemie dziennym.
 5. Ukończyła 18 lat.
 6. Nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. la i 1 b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) 
 7. Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 8. Nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 9. Nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności.
 10. Nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego.
 11. Nie pobiera, na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna.
 12. Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
 13. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów  specjalnych produkcji rolnej, chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy indywidualnych gospodarstw rolnych z 2 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
 14. Nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.
 15. Nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
 16. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia  za pracę (z innego tytułu niż praca) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 17. Nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
 18. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.
 19. Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis: - zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.
 20. Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) – powiatowym urzędzie pracy lub - gdy nie jest zameldowana to w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.

KONTAKT - PUP PABIANICE:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Informacja parter, bud. A 42 22 54 254

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

  Miejsce w urzędzie Telefon
Informacja      pok. 6 (I piętro) 42 21 11 916 wew. 13

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299).

 Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Ewa Weber-Grabowska

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-03 10:33 | Redagował: Admin PUP 2016-01-14 11:27
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3632

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl