PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

PFRON dla osób niepełnosprawnych

Starosta może przyznać osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 Osoby uprawnione

 O przyznanie jednorazowych środków może ubiegać się osoba, która:

               a) w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej             

                   albo rolniczej,

               b)  w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie była członkiem spółdzielni socjalnej,

               c) nie otrzymała wcześniej środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej,  rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 Jednorazowe środki mogą być przyznane na:

               a)  podjęcie po raz pierwszy działalności:

                 aa) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

                 ab) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną  jej prowadzenia,

               b)  wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

               c) ponowne podjęcie działalności, o której mowa w lit a) lub ponowne wniesienie wkładu do  spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem osoby niepełnosprawnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

O sposobie rozpatrzenia wniosku Dyrektor Urzędu powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządza się uzasadnienie.

Wysokość dofinansowania:

Osobie niepełnosprawnej mogą być przyznane jednorazowe środki do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, przy czym wysokość środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej jest ustalana z uwzględnieniem posiadanego przez Urząd limitu środków na ten cel i liczby osób zainteresowanych.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez osobę niepełnosprawną otrzymanego dofinansowania może być:

 1. weksel z poręczeniem wekslowym (aval)*,
 1. zastaw na prawach lub rzeczach,
 2. gwarancja bankowa,
 3. blokada rachunków bankowych,
 4. poręczenie osób fizycznych lub prawnych*,
 5. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

* liczba poręczycieli uzależniona jest od kwoty przyznanych środków:

 • do 25.000 zł – 2 poręczycieli,
 • powyżej 25.000 zł – 35.000 zł – 3 poręczycieli,
 • powyżej 35.000 zł – 45.000 zł – 4 poręczycieli,

powyżej 45.000 zł – 5 poręczycieli

Umowa o dofinansowanie

Przyznanie środków dokonywane jest na podstawie wynegocjowanej przez strony umowy cywilnej, zawartej w formie pisemnej pomiędzy Starostą i Wnioskodawcą w terminie do 14 dni od dnia zakończenia negocjacji.

Na podstawie umowy osoba niepełnosprawna zobowiązana jest w szczególności do:

 1. przeznaczenia jednorazowych środków na cel określony w umowie,
 2. prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 3. umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu przeprowadzenia wizyty sprawdzającej należytego wykonywania warunków umowy,
 4. rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,
 5. zwrotu:

             a.) otrzymanych jednorazowych środków oraz

 b.) odsetek od jednorazowych środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości  określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania z Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego  z warunków umowy,

 1. zabezpieczenia zwrotu jednorazowych środków,
 2. przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

Przyznane niepełnosprawnemu środki stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.352 z 2013r., s1) lub pomoc de minimis w rolnictwie na podstawie  Rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  w sektorze rolnym (Dz.U.UE.L.352 z 2013r., s. 9).  

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków pok. 112 - I piętro, bud. A

42 22 54 278

42 22 54 208
 Zawieranie umów pok. 112 - I piętro, bud. A

42 22 54 278

42 22 54 208

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

 

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie, przyjmowanie wniosków i zawieranie umów - wyłącznie w PUP w Pabianicach

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

Rozporządzenie MPiPS z 17.10.2017 w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolnej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Magdalena Skibińska

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 10:11 | Redagował: Admin PUP 2017-03-07 14:01
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4162

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl