PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Wysokość świadczeń, obowiązujące kwoty

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY I WSKAŹNIKI

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PABIANICACH

Stan prawny na 01 marca 2018 roku

 

WYNAGRODZENIA

KWOTA

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2018 roku

2.100,00 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2017 roku

4.516,69 zł

 

SZKOLENIE

KWOTA

Preferowana wartość szkolenia -  100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

4.516,69 zł

 

REFUNDACJE

Prace interwencyjne

Refundacja po stronie wynagrodzeń

Refundacja po stronie ZUS

(zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty -

przy 18,26%)

Razem

refundacje co miesiąc przez okres do 6 miesięcy

831,10 zł

151,76 zł

982,86 zł

Roboty publiczne

Refundacja po stronie wynagrodzeń

Refundacja po stronie ZUS

(zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty -

przy 18,26%)

Razem

refundacje co miesiąc przez okres do 6 miesięcy

2000,00 zł

365,20 zł

2.365,20 zł

Art.150f

refundacja części wynagrodzenia i ZUS dla osób do 30 roku życia

Refundacja po stronie wynagrodzeń Refundacja po stronie ZUS (zmienna wysokość składki ZUS od refundowanej kwoty – przy 18,26%) Razem
refundacje co miesiąc przez okres do 12 miesięcy 1940,00 zł 354,24 zł 2.294,24 zł

Prace społecznie użyteczne

Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Maksymalna refundacja (60% świadczenia)

8,10 zł/h

4,86 zł

Ostateczna wysokość refundacji określona jest w zawartych porozumieniach.

Bon zatrudnieniowy Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (100% zasiłku dla bezrobotnych)

refundacje co miesiąc przez okres 12 miesięcy 831,10 zł

 WYNAGRODZENIA

 DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA BEZROBOTNEGO POW. 50 ROKU ZYCIA

Dofinansowanie wynagrodzenia

Maksymalne dofinansowanie

(50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy)

dofinansowanie przez okres 12 miesięcy

- w przypadku bezrobotnego, który ukończył 50 lat a nie ukończył 60 lat

1.050,00 zł

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA BEZROBOTNEGO POW. 50 ROKU ZYCIA

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

Dofinansowanie wynagrodzenia

Wysokość świadczenia

(1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego)

świadczenie aktywizacyjne przysługujące przez okres 12 miesięcy

1.050,00 zł

STAŻ

Stypendium

ZUS

28,45%

Maksymalny koszt 1 stanowiska

brutto 997,40 zł

netto 851,63 zł

283,76 zł

1.281,16 zł

 

BON STAŻOWY

Stypendium

 

brutto 997,40 zł

netto 851,63 zł

ZUS

28,45%

 

283,76 zł

Maksymalny koszt 1 stanowiska

 

1.281,16 zł

Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu

(art. 66 l pkt. 6 ustawy)

max 605,40 zł

Premia dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

(art. 66 l pkt. 4 ustawy)

1513,50 zł

 

BON SZKOLENIOWY

Koszty szkolenia, w tym:

 

- koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;

- koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;

- koszty przejazdu na szkolenia;

- koszty zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania

Maksymalna kwota
 
(100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego)

 

4.516,69 zł

 EFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

SZKOLENIE

BON NA ZASIEDLENIE

Maksymalna kwota zgodnie z ustawą

W 2018 roku dofinansowanie udzielane jest do kwoty

8.000 zł

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W 2018 roku dofinansowanie udzielane jest do kwoty:

22.000 zł

 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

W 2018 roku refundacja udzielana jest do kwoty:

 

22.000 zł

 

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Magdalena Skibińska, Ewa Janiak, Mariola Michałowicz, Agnieszka Gałązka, Martyna Malinowska

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2014-08-26 09:54 | Redagował: Admin PUP 2018-03-08 13:52
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6032

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl