PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy krajowe

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, iż nie prowadzi rejestru CV osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy – prosimy o nieprzesyłanie życiorysów na adres Urzędu.

W przypadku zainteresowania konkretną ofertą pracy należy aplikować zgodnie z danymi zawartymi w ofercie, tj.:

 • bezpośrednio do pracodawcy (oferta zawiera adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) lub
 • za pośrednictwem Urzędu - należy zgłosić się do Urzędu w celu otrzymania skierowania na rozmowę do pracodawcy (w przypadku oferty, która nie zawiera danych umożliwiających identyfikację pracodawcy krajowego – oferty tylko dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach).


Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy   w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. 

Powiatowy Urząd Pracy nie pobiera żadnych opłat za świadczenie usług pośrednictwa pracy.

 

Pośrednictwo pracy jest:

 • dostępne dla wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców;
 • dobrowolne, co oznacza wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równe dla wszystkich, co oznacza obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • jawne, co oznacza, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

 

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji  i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy 
  z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji 
  o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Pabianice:

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania i mniejszym zaangażowaniu pośrednika.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkanie z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną, żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.

 

W przypadku zainteresowania konkretną ofertą pracy należy aplikować zgodnie z danymi zawartymi w ofercie, tj.: bezpośrednio do pracodawcy (gdy oferta zawiera adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) lub za pośrednictwem Urzędu - należy zgłosić się do Urzędu w celu otrzymania skierowania na rozmowę do pracodawcy (w przypadku oferty, która nie zawiera danych umożliwiających identyfikację pracodawcy krajowego – oferty tylko dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach).

 

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

 • oraz tablicach informacyjnych zlokalizowanych w budynkach urzędu.

Ważne linki:

 

Podstawa prawna:

Art. 36 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Ewa Balcerska-Bączał, Dorota Wiaderek

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 08:43 | Redagował: Admin PUP 2017-07-17 09:03
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2259

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl