PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Roboty publiczne

Roboty Publiczne - to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Uczestnikami robót publicznych mogą być wszystkie zarejestrowane osoby bezrobotne.

Roboty publiczne organizuje się na okres do 6 miesięcy.

Osoba bezrobotna może być zatrudniona u tego samego Pracodawcy w ramach robót publicznych maksymalnie 3 razy.  Do obliczania ilości umów o pracę zawartych w ramach robót publicznych należy uwzględniać umowy o organizację robót publicznych, których realizacja rozpocznie się od 1.01.2017 r.  

Refundacja dotyczy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych bezrobotnych nie więcej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia).

Maksymalna wysokość refundacji w 2018 r. stanowi kwotę 2.000 zł + składki na ubezpieczenie społeczne od wymienionej kwoty tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Refundacja w ww. wysokości przysługuje Pracodawcy, który zatrudnił skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie, co najmniej 2.100 zł brutto.

Pomoc udzielana pracodawcom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

KONTAKT - PUP PABIANICE:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
Wydawanie i przyjmowanie wniosków pok. 111 - I piętro, bud. A 42 22 54 263
42 21 55 526
Zawieranie umów pok. 215 - II piętro bud. B 42 22 54 289

 

KONTAKT - FILIA PUP W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM:

Czynność Miejsce w urzędzie Telefon
 Wydawanie i przyjmowanie wniosków  pok. 7  42 21 11 9216 wew.14
Zawieranie umów  pok. 7  42 21 11 9216 wew.14

Dokumenty takie jak: zasady organizowania robót publicznych znajdują się na głównej stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Podstawa prawna:

Art. 57 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jedn. tekst ustawy Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 i 1149)

Osoba odpowiedzialna za treść na stronie: Małgorzata Śpionek

.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Admin PUP 2018-07-11 11:05
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4420

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl