PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

25.04.2016 Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofert

ZAPROSZENIE DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do składania ofert wstępnych w celu dokonania wyboru wykonawcy niżej wymienionego szkolenia, realizowanego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 „Prawo jazdy kat. C z Kwalifikacją Wstępną Przyspieszoną”, przy następujących założeniach:

a)      liczba osób bezrobotnych skierowanych przez PUP Pabianice – 1 osoba,

b)      termin rozpoczęcia szkolenia – nie wcześniej, niż 09.05.2016r.,

c)       proponowana liczba godzin szkolenia – 190 godzin.

Kryteria wyboru i warunki realizacji szkolenia zgodne z Zasadami organizowania szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2016 roku (www.puppabianice.pl). Oferta dotyczy usługi szkoleniowej do 30 000 euro.

W przypadku zainteresowania niniejszym zaproszeniem, prosimy o wypełnienie załączonego formularza ofertowego i przesłanie go do dnia 02.05.2016r. do godz. 1400 na adres email: lub faxem: 42 215 23 00. Wybór instytucji szkoleniowej nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru ofert.

Postępowanie może zostać unieważnione w sytuacji:

  1. nie złożenia żadnej oferty;
  2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  3. podjęcia przez Dyrektora Urzędu decyzji w sprawie unieważnienia postępowania z uzasadnionych powodów.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w siedzibie PUP Pabianice, ul. Waryńskiego 11, bud. B, pok. 217 lub pod nr telefonu  42 22 54 284 lub 42 22 54 285.

 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2016-04-25 14:41 | Redagował: Admin PUP 2016-04-25 14:44
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 940

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl