PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

POKL Pracuję dla siebie

Banner z logami POKL oraz UE

Pracuję dla siebie

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Realizacja i rezultaty projektu

Dzięki pomyślnemu wynikowi konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pabianicki urząd, jako jeden z pierwszych urzędów pracy w województwie łódzkim, rozpoczął w kwietniu 2009 roku realizację projektu pt. Pracuję dla siebie w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Możliwość wdrożenia tego przedsięwzięcia była niezmiernie istotna, ponieważ pozwoliła na wzbogacenie dotychczasowej oferty o atrakcyjne instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Główną formą pomocową w ramach tego projek tu była bowiem dotacja na uruchomienie działalności w wysokości do 40 tys. zł. Ponadto pierwsze miesiące działalności nowych przedsiębiorców były dodatkowo wspomagane finansowo poprzez wypłatę tzw. wsparcia pomostowego, którego przeznaczeniem było pokrycie bieżących opłat związanych z pro- wadzoną działalnością tj. składki ZUS, kosztów czynszu, dzierżawy czy najmu, opłat telekomunikacyjnych, wydatków na media itp. Wysokość transzy wypłacanej przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności wynosiła 1.100 zł. Dodatkowo uczestnicy projektu mogli ubiegać się o przedłużenie wsparcia o kolejne 6 miesięcy.

Oprócz środków finansowych projekt oferował również wsparcie merytoryczne. Uczestnicy w początkowej fazie projektu przygotowywani byli do prowadzenia własnej firmy poprzez udział w bloku szkoleniowo-doradczym. Składał się on z dwóch modułów - pierwszy to 40-godzinne szkolenie grupowe, a drugi to 20-godzinny moduł doradczy w formie indywidualnych konsultacji mający na celu m.in. pomoc w przygotowaniu profesjonalnego biznesplanu. Ci, z uczestników, którzy podjęli działalność w ramach projektu, w pierwszym roku prowadzenia fiirmy korzystali ze wsparcia doradczego. Spotkania z doradcą odbywały się najczęściej w siedzibie beneficjenta i miały pomóc w rozstrzyganiu problemów w zakresie prawa, finansów, ekonomii czy marketingu i reklamy.

Wszechstronna oferta projektu spotkała się z ogromnym zaintere-sowaniem mieszkańców Powiatu Pabianickiego.

W celu zapewnienia rzetelnej informacji o zasadach realizacji projektu, w pierwszych dniach maja 2009 r., w siedzibie urzędu, zostały zorga-nizowane spotkania informacyjne. Łącznie odbyło się 5 spotkań, w których uczestniczyło 120 osób.

W odpowiedzi na konkurs związany z rekrutacją do projektu wpłynęły aż 202 ankiety na 40 miejsc dla przyszłych przedsiębiorców. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej wyłoniono grupę uczestników projektu. W ich gronie znalazły się 32 osoby bezrobotne i 8 pracujących. 40% uczestników stanowiły, zgodnie z założeniami projektowymi, osoby powyżej 50 roku życia.

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w bloku szkoleniowo-doradczym przygo-towującym do prowadzenia działalności. Dodatkowym wsparciem było spotkanie mające na celu promocję dobrych praktyk. Było to spotkanie z osobami, które prowadzą własną działalność, a otworzyły ją wcześniej z dotacji PUP. Zaproszeni goście przedstawili blaski i cienie prowadzenia firmy. Najcenniejszą częścią spotkania zdaniem uczestników były praktyczne porady właścicieli firm.

Po zakończeniu etapu szkoleniowego uczestnicy złożyli wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, których kluczowym załącznikiem był biznesplan planowanego przedsię- wzięcia. Ocenę biznesplanów przeprowadziła Komisja Oceny Wniosków. Każdy z nich został poddany wnikliwej analizie według ściśle określonych kryteriów, takich jak real- ność założeń, trwałość projektu, efektywność kosztowa czy zgodność ze zdefiniowanymi potrzebami. Na całościową ocenę kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej składał się również wynik z rozmowy kwalifi kacyjnej, która miała na celu ocenę predyspozycji uczestnika do prowadzenia działalności.

Początkowym założeniem projektu było wyłonienie 20 beneficjentów pomocy tzn. osób, którym zostanie przyznana dotacja. W trakcie realizacji przedsięwzięcia zaistniała możliwość zwiększenia grona benefi cjentów. Ostatecznie 23 autorów najlepiej przygotowanych biznesplanów uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Całkowity budżet przedsięwzięcia opiewał na kwotę 1.431.042,74 zł.

Realizacja projektu trwała od 15.04.2009 r. do 31.12.2010 r.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2013-11-25 10:16 | Redagował: Paulina Kukielińska 2014-08-01 11:46
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2074

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl