PUP Pabianice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Na mocy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 598) wprowadzono nowy organ dialogu społecznego i partnerstwa na rynku pracy, tj. RADY RYNKU PRACY.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym starosty w zakresie  polityki rynku pracy,  działającym na podstawie:

 • art. 22, art. 23 i art. 109 ust. 9 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 674, ze zm.)

Zgodnie z zapisami ustawy do zadań Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy, na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań, będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 • opiniowanie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w programach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 • współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,
 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 1. liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 2. koszty realizacji programu specjalnego, w tym w poszczególnych przedsięwzięć,
 3. zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową a także proponowane zmiany w realizacji,
 • opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych,
 • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacji i Integracji, biorąc pod uwagę w szczególności kryteria doboru bezrobotnych i zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacji i Integracji.

Do dnia powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy zadania rady wykonuje Powiatowa Rada Zatrudnienia, działająca w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.


 

 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać link do tej strony
Utworzono: 2012-08-02 09:40 | Redagował: Admin PUP 2015-02-02 14:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3101

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl